174
USC Shoah Foundation

IWitness je digitální vzdělávací platforma vytvořená USC Shoah Foundation – Institutem pro vizuální historii a vzdělávání. Umožňuje pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah svědectví pamětníků různými způsoby, nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni. Obsahuje multimedia a digitální vzdělávací materiály v češtině a integrovanou on-line střižnu.

173
Regionální rozvojová agentura Vysočina

Projekt je zaměřen na tvorbu, ověření a evaluaci pěti vzdělávacích programů (práva dětí, jejich zapojování do rozhodovacích procesů, do společenského a demokratického dění v ČR i v EU, prevenci extremismu a kyberšikany, eliminaci rizik spojených s užíváním médií).

171
In IUSTITIA

Vzdělávací program, jehož výsledkem je materiál (příručka) zabývající se extermismem a násilím z nenávisti (50 stran). Texty věnované tématům stereotypů, předsudků, násilí z nenávisti, efektu přihlížejícího a projevům předsudků v chování v rámci školní třídy.

168
Židovské muzeum v Praze

Projekt se zaměřuje na soužití různých skupin (Židé, Romové, Češi aj.) v průběhu 20. století v Českolovensku. Velký důraz je kladen na vyprávění dějin „zezdola“, skrze příběhy jednotlivých a běžných lidí, s důrazem na každodennost a na střetávání a kulturní výměnu mezi Židy a nežidy.

164
Amnesty International

Cílem portálu je usnadnit a zatraktivnit učitelům začlenění lidskoprávních témat do výuky různých předmětů. Naleznete zde konkrétní případy porušování lidských práv, které jsou podřazené pod jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv, a další doprovodné textové i audiovizuální materiály zpracované tak, aby jejich využití v hodinách bylo jednoduché a zajímavé.

161
Benepal, a.s.

Cílem projektu je rozšířit schopnosti pedagogů v oblasti rozpoznávání a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. V rámci projektu bylo vytvořeno a akreditováno 7 dvoudenních vzdělávacích kurzů, jedním z nich je Extremismus (xenofobie, rasismus, anarchismus, fanatismus, terorismus, nacionalismus).

160
Občanské sdružení Asi-milovaní

Materiál popisuje vývoj extremistických hnutí do podzimu 2009, jejich filozofii, témata a projevy i metody monitoringu a zákonné možnosti postihu. Nabízí metodiku prevence, možnosti práce se studenty ohroženými extremistickými postoji a to zejména ve školním prostředí a v návaznosti na něj otevírají či objasňují téma extremismu pro studenty.

157
NaZemi, s.r.o., Junák - český skaut

Web, který je inspirací pro práci s tématy uprchlictví a migrace, je určen nejen skautským oddílům.

155
Online encyklopedie migrace, z. s.

Projekt webové encyklopedie vznikl ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK, jeho autory jsou studenti a akademici se ujali role recenzentů. Tematizuje příběhy konkrétních osob, dvanácti uprchlíků, nabízí videa kratších stopáží s titulky, které se věnují příčinám migrace v jednotlivých zemích ve světě, obsahuje rovněž informativní text, odkazy na hesla a zdroje.

155
Amnesty International

Interaktivní webový průvodce pro učitele, který se setkává s nesnášenlivostí. Soubor praktických materiálů nabízí možnosti, jak vhodně reagovat na projevy nesnášenlivosti, diskriminace a rasismu studentů.

154
Diecézní charita Brno

Soubor aktivit tvoří metodické listy pro multikulturní výchovu a výukové programy. Cíle: upozornit studenty na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi. Témata: vztah Čechů k cizincům, rasismus v české společnosti, osobní iniciativa v situacích bezpráví.

154
In IUSTITIA

Webové stránky nepopirej.cz jsou zaměřeny na osvětu a zvýšení informovanosti o problematice popírání romského holocaustu v České republice. Jejím hlavním cílem je sdružování kvalitních informací, osvěta a vzdělávání v tématech spojených s romským holocaustem, které povedou k veřejné diskuzi a argumentaci proti popíračským výrokům.

151
PANT, z. s.

Praktický manuál pro učitele a pedagogické pracovníky - metodická příručka zaměřená na prevenci projevů extremismu. Návod, jak s žáky efektivně pracovat a jak reagovat na konkrétní projevy extremismu při výuce a mimo ni.

150
Člověk v tísni, o. p. s.

Rozsáhlý portál nabízející informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkulturního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání.

145
Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací projekt, jehož hlavním cílem je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ a SOU prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod. Ideální pro průřezové téma Občan v demokratické společnosti.

145
Vzdělávací institut Středočeského kraje

Projekt zaměřený na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, nabízí materiály mezioborového a multikulturního charakteru, které představují syntézu hodnot demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.

143
Amnesty International

Metodická příručka vychází z příběhů devíti zajímavých a inspirativních lidí z řad zástupců menšin (Romové, národnostní menšiny, muslimové, uprchlíci a migranti, LGBTI, hendikepovaní a lidé bez domova), jejichž osudy jsou zpracované ve studentům blízké formě komiksu.

142
Sdružení ROMEA

Metodická příručka pro pedagogy, která se zaměřuje na dějiny Romů s větším akcentem na území dnešní České republiky a Slovenska.

142
Gerhard Baumgartner (Vídeň)

Informacemi nabitá webová stránka přináší základní informace o genocidě evropských Romů a Sintů pro učitele a studenty. Webová stránka učitelům nabízí online příručku Osud evropských Romů a Sintů za holocaustu, která obsahuje základní informace o osudech Romů, pracovní listy, didaktické návrhy (např. práce s fotografií)

140
Nesehnutí

Projekt zavádí systémovou podporu vzdělávání v oblasti lidských práv, aktivního občanství, potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu a politického a náboženského extremizmu na ZŠ, SŠ a SOU ve třinácti krajích ČR.

139
Ministerstvo vnitra ČR

Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov.

139
Anne Frank House

Online nástroj lze využít v hodinách základů společenských věd, dějepisu či jazyků. Portál věnovaný otázkám rozmanitosti, rasismu, antisemitismu a diskriminace. Žáci se seznamují s příběhy svých vrstevníků jsou vedeni k formulaci svých názorů, postojů a rozhodování. Vzdělávací portál je kromě angličtiny dostupný také ve slovenštině.

136
Vzdělávací institut Středočeského kraje

Projekt zaměřený na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ nabízí sady metodických materiálů.

136
Ekumenická akademie

Projekt vytvořil komplex dalšího vzdělávání pro podporu rozvoje občanské společnosti v České republice. Zlepšuje gramotnost veřejnosti v oblasti občanských kompetencí, rovných příležitostí, zapojování občanů v oblasti ochrany lidských práv, předcházení rasismu a xenofobii, sociálně-ekonomických a environmentálních dopadů jednání v lokálním i globálním měřítku.

134
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podpory rovných příležitostí dětí a žáků se SVP. V rámci projektu učitelé vytvořili výukovou sadu zaměřenou na vyrovnání podmínek vzdělávání pro žáky s SVP.

134
Multikulturní centrum Praha

Evropský projekt Media for us usiluje o zvýšení povědomí evropské veřejnosti o migraci a migrantech. Mladí migranti ze třetích zemí vyškolení v mediálních dovednostech se vyjadřují k celospolečenským tématům. Projekt realizuje Multikulturní centrum Praha společně s partnery z dalších sedmi evropských zemí.

132
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

V rámci projektu byl vytvořen inovativní program prevence rasismu a xenofobie. Vyzkoušen mezi žáky žáků 7. a 8. tříd ZŠ. Program posiluje kladné postoje směrem k tolerantní občanské multikulturní společnosti, snaží se změnit předsudky a negativní přístupy žáků.

125
Multikulturní centrum Praha

Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.

121
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

Projekt zaměřený na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.