330
PANT, z. s.

Životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století. Publikace odborných textů, metodických materiálů a souborů pramenů zaměřených na téma rozhodování jednotlivce ve vypjatých, zlomových momentech dějin, v časech narůstající společenské i politické krize, kdy nekontrolovaně narůstá společenské napětí.

328
Post Bellum

Organizace Post Bellum se věnuje zejména dokumentování příběhů pamětníků 20. století. Nabízí také vzdělávací aktivity ve formě seminářů, zážitkových workshopů, vzdělávací web My jsme to nevzdali a soutěž Příběhy našich sousedů.

315
Člověk v tísni, o. p. s.

Přehledný vzdělávací portál, který nabízí učitelům i studentům mnoho provázaných aktivit, všechny prakticky použitelné přímo ve výuce. Na základě dlouholeté spolupráce se základními a středními školami z celé ČR chtějí vést mladé lidi zajímavou, přirozenou formou učení k tomu, aby si věřili a sebevědomě zlepšovali věci kolem sebe.

312
Asociace pro mezinárodní otázky

Celoroční vzdělávací projekt určený žákům a studentům středních a vysokých škol. Ti vytvářejí delegace různých zemí, které se účastní jednání OSN, NATO, EU.

308
Institut Terezínské iniciativy a sdružení Aisis

Metodika vycházející z mezinárodního programu Facing History and Ourselves. Jedná se o zajímavou a originální metodu výuky moderních dějin. Umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti, podporuje diskusi o odpovědnosti, vině, trestu a vyrovnávání se s bolestnou minulostí.

305
Amnesty International

Část webu Lidskaprava.cz určená pro pedagogy, který si klade za cíl usnadnit a zatraktivnit začlenění lidskoprávních témat do výuky různých předmětů. Autoři vybrali 10 článků z deklarace lidských práv a k nim připravili metodické materiály pro využití ve vyučovací hodině.

301
Institut Terezínské iniciativy

Projekt Institutu terezínské iniciativy zaměřený na rozvoj občanské gramotnosti. Vychází z myšlenky, že „sebepoznání i vzájemné poznávání je klíčem k vypěstování respektu k odlišnostem, stejně jako studium moderní evropské historie umožňuje rozpoznat zárodky zla a hledat cesty, jak mu znovu a opět předcházet.“

297
Ústav pro studium totalitních režimů

Portál chce reagovat na současné trendy ve vzdělávání a přispět ke zkvalitnění výuky dějepisu na českých školách. Autoři nabízí velké množství vzdělávacích metodik pro učitele a aktivity na rozvoj projektového vyučování.

275
Člověk v tísni, o. p. s.

Projekt Příběhy bezpráví seznamuje žáky s československými dějinami. Projekt vhodný k výuce dějepisu je postavený na filmových projekcích spojených se setkáním s pamětníky, které si organizují zapojené školy. Organizace nabízí řadu navazujících aktivit.

275
ZŠ Chrudim

Moderní sada čtyř elektronických učebnic dějepisu postavené zejména na metodě Tváří tvář historii.

265
Knihovna Václava Havla

E-learningový projekt představuje šest krátkých lekcí, v nichž se mladí lidé seznámí nejen s životním příběhem Václava Havla, ale především s jeho celoživotním bojem za svobodu a lidská práva. Série zároveň studentům přibližuje klíčové historické události druhé poloviny 20. století.

259
HBO Europe

Projekt Věrný zůstanu zachycuje autentické a ojedinělé výpovědi pamětníků činu Jana Palacha a přináší působivá vyprávění osobností, v nichž nešťastná doba politických procesů, okupace sovětskými vojsky či následná normalizace zanechala nesmazatelné stopy.

258
In IUSTITIA

Webové stránky nepopirej.cz jsou zaměřeny na osvětu a zvýšení informovanosti o problematice popírání romského holocaustu v České republice. Jejím hlavním cílem je sdružování kvalitních informací, osvěta a vzdělávání v tématech spojených s romským holocaustem, které povedou k veřejné diskuzi a argumentaci proti popíračským výrokům.

242
Památník Terezín

Webová aplikace se snaží přiblížit realitu nacistického totalitního režimu na příkladu školního prostředí. Cílem bylo přivést mládež k srovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení.

240
Člověk v tísni, o. p. s.

Metodická příručka nabízí možnost rozšířit kompetence pedagogů a osvojit si moderní pedagogické metody a aktuální témata týkající se např. evropské integrace, neonacismu, globalizace, občanské společnosti, atp. Umožňuje pedagogům zapojit aktuální témata do výuky prostřednictvím námětů a informací.

237
PANT, z. s.

Soubor výstupů vzdělávacího projektu uložení na portálu Moderní dějiny. Zahrnuje studie historiků, metodické listy a sady pramenů. Sety jsou zaměřeny na téma Gulag, Židé ve 20. století, První republika, Dějiny světového filmu, Umění 20. století, Propaganda, Čeští Němci, atd.

231
Živá paměť, o.p. s.

Interaktivní webová platforma představuje výukovou pomůcku pro učitele dějepisu a společenských věd. Prostřednictvím vzpomínání pamětníků se věnuje především období druhé světové války, s tematickým zaměřením na nucenou a tzv. otrockou práci, s přesahem do poválečného období, především do roku 1968.

230
Junák – český skaut

Časopis Skauting nabízí skautským vedoucím oporu a inspiraci pro rozvoj výchovy a vedení lidí. Vychází od roku 1919. Články jsou odborně recenzované a propojují myšlenky všech, kdo chtějí svými znalostmi a zkušenostmi proměňovat skauting a svět k lepšímu.

229
Multikulturní centrum Praha

Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.