286
Centrum občanského vzdělávání

Metodický portál shrnuje výsledky vzdělávacího programu pro učitele, který byl vytvořen a vyzkoušen v rámci pilotní výuky. Nabízí příklady dobré praxe a zkušenosti z výuky, základem jsou přeložené a adaptované materiály vydávané Radou Evropy - množství námětů a konkrétních podkladů pro výuku.

261
PANT, z. s.

Životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století. Publikace odborných textů, metodických materiálů a souborů pramenů zaměřených na téma rozhodování jednotlivce ve vypjatých, zlomových momentech dějin, v časech narůstající společenské i politické krize, kdy nekontrolovaně narůstá společenské napětí.

245
Post Bellum

Organizace Post Bellum se věnuje zejména dokumentování příběhů pamětníků 20. století. Nabízí také vzdělávací aktivity ve formě seminářů, zážitkových workshopů, vzdělávací web My jsme to nevzdali a soutěž Příběhy našich sousedů.

244
Knihovna Václava Havla

Lidská práva v životě a díle Václava Havla... Šestidílná vzdělávací videosérie seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a ukazuje jim důležitost boje za lidská práva. Sérií provází zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi.

243
Člověk v tísni, o. p. s.

Přehledný vzdělávací portál, který nabízí učitelům i studentům mnoho provázaných aktivit, všechny prakticky použitelné přímo ve výuce. Na základě dlouholeté spolupráce se základními a středními školami z celé ČR chtějí vést mladé lidi zajímavou, přirozenou formou učení k tomu, aby si věřili a sebevědomě zlepšovali věci kolem sebe.

235
Institut Terezínské iniciativy a sdružení Aisis

Metodika vycházející z mezinárodního programu Facing History and Ourselves. Jedná se o zajímavou a originální metodu výuky moderních dějin. Umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti, podporuje diskusi o odpovědnosti, vině, trestu a vyrovnávání se s bolestnou minulostí.

235
Asociace pro mezinárodní otázky

Celoroční vzdělávací projekt určený žákům a studentům středních a vysokých škol. Ti vytvářejí delegace různých zemí, které se účastní jednání OSN, NATO, EU.

233
Knihovna Václava Havla

Mladé osobnosti českého veřejného prostoru představují ve filmových klipech ikonické i méně známé texty Václava Havla. Filmy jsou doplněny metodickým listem pro učitele a pracovním listem pro žáky.

232
Amnesty International

Část webu Lidskaprava.cz určená pro pedagogy, který si klade za cíl usnadnit a zatraktivnit začlenění lidskoprávních témat do výuky různých předmětů. Autoři vybrali 10 článků z deklarace lidských práv a k nim připravili metodické materiály pro využití ve vyučovací hodině.

226
Člověk v tísni, o. p. s.

Společný projekt Jednoho světa na školách (Člověk v tísni) a populárního youtubera Karla Kováře, alias Kovyho zaměřený na rozvoj aktivity tzv. pěti klíčových otázek pro práci s mediálním sdělením.

225
Institut Terezínské iniciativy

Projekt Institutu terezínské iniciativy zaměřený na rozvoj občanské gramotnosti. Vychází z myšlenky, že „sebepoznání i vzájemné poznávání je klíčem k vypěstování respektu k odlišnostem, stejně jako studium moderní evropské historie umožňuje rozpoznat zárodky zla a hledat cesty, jak mu znovu a opět předcházet.“

225
Občanské sdružení Asi-milovaní

Materiál popisuje vývoj extremistických hnutí do podzimu 2009, jejich filozofii, témata a projevy i metody monitoringu a zákonné možnosti postihu. Nabízí metodiku prevence, možnosti práce se studenty ohroženými extremistickými postoji a to zejména ve školním prostředí a v návaznosti na něj otevírají či objasňují téma extremismu pro studenty.

223
Český rozhlas

Dezinformační hra serveru iROZHLAS.cz. Hráči si mohou vyzkoušet, jaké to tvořit vlastní dezinformační web. Jako dezinformátoři si zkouší ovlivnit veřejné mínění nebo vyvolají politický skandál.

222
Ústav pro studium totalitních režimů

Portál chce reagovat na současné trendy ve vzdělávání a přispět ke zkvalitnění výuky dějepisu na českých školách. Autoři nabízí velké množství vzdělávacích metodik pro učitele a aktivity na rozvoj projektového vyučování.

221
Diecézní charita Brno

Soubor aktivit tvoří metodické listy pro multikulturní výchovu a výukové programy. Cíle: upozornit studenty na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi. Témata: vztah Čechů k cizincům, rasismus v české společnosti, osobní iniciativa v situacích bezpráví.

220
Centrum pro demokratické učení

Vzdělávací web pro učitele, kteří hledají inspiraci. Je určen třídním učitelům, učitelům občanské výchovy a koordinátorům žákovských parlamentů. Obsahuje materiály k tématům: principy demokracie, rozhodování, jakou roli mám v našem kolektivu, jak spolupracujeme a také Lekce ke stažení. K zakoupení publikace s aktivitami do výuky.

215
Zvol si info z.s.

Web skupiny studentů Masarykovy univerzity, kteří ve snaze bojovat proti dezinformacím vytvořili řadu aktivit určených nejen pro školy. Spolek publikoval tzv. Surfařova průvodce po internetu a Nejlepší knihu o fake news!!! Spolek nabízí základním a středním školám workshopy o mediální gramotnosti.

213
PANT, z. s.

Praktický manuál pro učitele a pedagogické pracovníky - metodická příručka zaměřená na prevenci projevů extremismu. Návod, jak s žáky efektivně pracovat a jak reagovat na konkrétní projevy extremismu při výuce a mimo ni.

212
ZŠ Chrudim

Moderní sada čtyř elektronických učebnic dějepisu postavené zejména na metodě Tváří tvář historii.

210
In IUSTITIA

Vzdělávací program, jehož výsledkem je materiál (příručka) zabývající se extermismem a násilím z nenávisti (50 stran). Texty věnované tématům stereotypů, předsudků, násilí z nenávisti, efektu přihlížejícího a projevům předsudků v chování v rámci školní třídy.

209
USC Shoah Foundation

IWitness je digitální vzdělávací platforma vytvořená USC Shoah Foundation – Institutem pro vizuální historii a vzdělávání. Umožňuje pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah svědectví pamětníků různými způsoby, nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni. Obsahuje multimedia a digitální vzdělávací materiály v češtině a integrovanou on-line střižnu.

208
Člověk v tísni, o. p. s.

Projekt Příběhy bezpráví seznamuje žáky s československými dějinami. Projekt vhodný k výuce dějepisu je postavený na filmových projekcích spojených se setkáním s pamětníky, které si organizují zapojené školy. Organizace nabízí řadu navazujících aktivit.

208
Židovské muzeum v Praze

Projekt se zaměřuje na soužití různých skupin (Židé, Romové, Češi aj.) v průběhu 20. století v Českolovensku. Velký důraz je kladen na vyprávění dějin „zezdola“, skrze příběhy jednotlivých a běžných lidí, s důrazem na každodennost a na střetávání a kulturní výměnu mezi Židy a nežidy.

208
Regionální rozvojová agentura Vysočina

Projekt je zaměřen na tvorbu, ověření a evaluaci pěti vzdělávacích programů (práva dětí, jejich zapojování do rozhodovacích procesů, do společenského a demokratického dění v ČR i v EU, prevenci extremismu a kyberšikany, eliminaci rizik spojených s užíváním médií).

207
Ústav pro studium totalitních režimů

HistoryLab nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou gramotnost a kritické myšlení.

206
Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací projekt, jehož hlavním cílem je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ a SOU prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod. Ideální pro průřezové téma Občan v demokratické společnosti.

202
CZ.nic

Projekt formou dvouminutových videí, přibližuje divákům problematiku Internetu. Ke každému dílu autoři vytvořili doprovodný text a vzdělávací balíčk, pomocí kterých mohou obohatit výuku informatiky i dalších předmětů ve škole.

201
Antikomplex

Interaktivní průvodce pro aktivní občany. Dozvíte se v něm, jak organizovat spolkový život, jak shánět peníze, jak komunikovat s úřady a veřejností, jak zapojovat občany do veřejného dění a hlavně, jak na veřejnosti hájit své zájmy. Nabídka workshopů a E-learningový kurz.

200
Amnesty International

Cílem portálu je usnadnit a zatraktivnit učitelům začlenění lidskoprávních témat do výuky různých předmětů. Naleznete zde konkrétní případy porušování lidských práv, které jsou podřazené pod jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv, a další doprovodné textové i audiovizuální materiály zpracované tak, aby jejich využití v hodinách bylo jednoduché a zajímavé.

198
KISK FF MU

Metodický portál pro přípravu výuky průřezového tématu mediální výchova. „Pomocí portálu si učitel, který ve svých předmětech vyučuje některou z oblastí mediální výchovy, může zobrazit seznam témat, včetně obsahu, audiovizuálních příloh i úkolů pro studenty, které mu přípravu výuky usnadní.“

197
Nesehnutí

Padesátistránková praktická příručka aktivního občana přináší základní možnosti, cesty a tipy, jak se zapojit do veřejného dění na místní úrovni, či jak aktivně vystoupit se svým názorem. Hrdinou může být každý. Příručka, v níž se zábavnou formou seznámíte s možnostmi, jak úspěšně realizovat občanské aktivity.

197
Člověk v tísni, o. p. s.

Příručka je určena především pro učitele středních škol. Vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i obsahuje přehled základního pojmosloví a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Věnuje se i aktuálnímu tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví.

196
Fakescape, z. s.

Úniková hra do školní třídy ve které se středoškoláci mají naučit , jak rozlišovat dezinformace od spolehlivých zpráv.

195
NaZemi, s.r.o., Junák - český skaut

Web, který je inspirací pro práci s tématy uprchlictví a migrace, je určen nejen skautským oddílům.

194
Online encyklopedie migrace, z. s.

Projekt webové encyklopedie vznikl ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK, jeho autory jsou studenti a akademici se ujali role recenzentů. Tematizuje příběhy konkrétních osob, dvanácti uprchlíků, nabízí videa kratších stopáží s titulky, které se věnují příčinám migrace v jednotlivých zemích ve světě, obsahuje rovněž informativní text, odkazy na hesla a zdroje.

194
Benepal, a.s.

Cílem projektu je rozšířit schopnosti pedagogů v oblasti rozpoznávání a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. V rámci projektu bylo vytvořeno a akreditováno 7 dvoudenních vzdělávacích kurzů, jedním z nich je Extremismus (xenofobie, rasismus, anarchismus, fanatismus, terorismus, nacionalismus).

191
Amnesty International

Interaktivní webový průvodce pro učitele, který se setkává s nesnášenlivostí. Soubor praktických materiálů nabízí možnosti, jak vhodně reagovat na projevy nesnášenlivosti, diskriminace a rasismu studentů.

191
In IUSTITIA

Webové stránky nepopirej.cz jsou zaměřeny na osvětu a zvýšení informovanosti o problematice popírání romského holocaustu v České republice. Jejím hlavním cílem je sdružování kvalitních informací, osvěta a vzdělávání v tématech spojených s romským holocaustem, které povedou k veřejné diskuzi a argumentaci proti popíračským výrokům.

189
Michal Kaderka

Web Svět médií byl vytvořen pro potřeby studentů vzdělávacího semináře na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Je však určen všem, „kteří se chtějí dozvědět více o mediální výchově. Podporu zde najdou ti, kteří se chtějí v mediální výchově vzdělat či se mediální výchovou zabývají“.

189
HBO Europe

Projekt Věrný zůstanu zachycuje autentické a ojedinělé výpovědi pamětníků činu Jana Palacha a přináší působivá vyprávění osobností, v nichž nešťastná doba politických procesů, okupace sovětskými vojsky či následná normalizace zanechala nesmazatelné stopy.

188
CZ.nic

Gamifikovaná vzdělávací aktivita pro žáky 5. & 6. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů jako je například zneužití osobních údajů, sexting nebo kyberšikana.

187
Knihovna Václava Havla

E-learningový projekt představuje šest krátkých lekcí, v nichž se mladí lidé seznámí nejen s životním příběhem Václava Havla, ale především s jeho celoživotním bojem za svobodu a lidská práva. Série zároveň studentům přibližuje klíčové historické události druhé poloviny 20. století.

185
Člověk v tísni, o. p. s.

Rozsáhlý portál nabízející informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkulturního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání.

185
Bezfaulu.net

Bezfaulu.net je web zabývající se argumentačními fauly a jejich nacházením v politických diskuzích. Obsahuje knihovnu argumentačních faulů, knihovnu kognitivních zkreslení a analytickou část, která fauly v politických diskuzích identifikuje.

185
Koalice nevládek Pardubicka, o.s.

Media set je souborem metodických a informačních nástrojů podporujících mediální výchovu. Metodická a vzdělávací příručka mediální výchovy, pracovní listy pro studenty, výukové filmy.

183
Vzdělávací institut Středočeského kraje

Projekt zaměřený na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, nabízí materiály mezioborového a multikulturního charakteru, které představují syntézu hodnot demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.

183
Památník Terezín

Webová aplikace se snaží přiblížit realitu nacistického totalitního režimu na příkladu školního prostředí. Cílem bylo přivést mládež k srovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení.

182
Sdružení ROMEA

Metodická příručka pro pedagogy, která se zaměřuje na dějiny Romů s větším akcentem na území dnešní České republiky a Slovenska.

181
Platforma studentských spolků a organizací STUŽÁK, Z.S.

Webová platforma studentů politologie, sociologie, ekonomie, mezinárodních vztahů či mediálních studií, kteří za pomoci odborných organizací a vysokoškolských pedagogů vystavěli workshopy pro žáky ZŠ a SŠ. Rozkrývají v nich, jak funguje společnost, ekonomika, politika či média, proč vznikají dezinformace či jak se jim bránit.

181
Člověk v tísni, o. p. s.

Projektová sekce Mediální vzdělávaní na portálu Jeden svět na školách. Nabízí řadu atraktivních audiovizuálních materiálů (např. Kovyho mediální ring), lekcí, tipů a doporučení. Portál nabízí účast na vzdělávacích seminářích, zapojení do tzv. Týdnu mediálního vzdělávaní a např. výsledky výzkumů.

180
Gerhard Baumgartner (Vídeň)

Informacemi nabitá webová stránka přináší základní informace o genocidě evropských Romů a Sintů pro učitele a studenty. Webová stránka učitelům nabízí online příručku Osud evropských Romů a Sintů za holocaustu, která obsahuje základní informace o osudech Romů, pracovní listy, didaktické návrhy (např. práce s fotografií)

179
Nesehnutí

Projekt zavádí systémovou podporu vzdělávání v oblasti lidských práv, aktivního občanství, potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu a politického a náboženského extremizmu na ZŠ, SŠ a SOU ve třinácti krajích ČR.

179
Kolektiv

V tomto boxu níže najdete odkazy na zahraniční weby s krátkou anotací, které mohou sloužit jako inspirační zdroj v rámci mediálního vzdělávání.

179
Člověk v tísni, o. p. s.

Active Citizens v ČR je vzdělávací program určený základním a středním školám. Jeho cílem je podpořit komunitní rozměr školy a posílit aktivní zapojení žáků v životě své obce.

178
Amnesty International

Metodická příručka vychází z příběhů devíti zajímavých a inspirativních lidí z řad zástupců menšin (Romové, národnostní menšiny, muslimové, uprchlíci a migranti, LGBTI, hendikepovaní a lidé bez domova), jejichž osudy jsou zpracované ve studentům blízké formě komiksu.

177
Člověk v tísni, o. p. s.

Metodická příručka nabízí možnost rozšířit kompetence pedagogů a osvojit si moderní pedagogické metody a aktuální témata týkající se např. evropské integrace, neonacismu, globalizace, občanské společnosti, atp. Umožňuje pedagogům zapojit aktuální témata do výuky prostřednictvím námětů a informací.

177
NFNZ, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MÚ, Studia nových médií na FF UK

Jedním z cílů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je posilování zodpovědnější a kvalitnější žurnalistiky v naší zemi. Mapa médií chce pomoci v naplnění tohoto cíle prostřednictvím webu, který shromažďuje informace o českých médiích a nejrůznějších aspektech novinářské práce a mediální praxe.

177
Mladí občané, z.s.

Akademie cílí na studenty SŠ, kterým není veřejný prostor lhostejný. V rámci tří setkání Municipality, Regionu a Republiky se setkávají s významnými osobnostmi a z různých úhlů komplexně poznávají, kdo a jakým způsobem utváří veřejný prostor. Kvalitu zajišťují univerzity Karlova (PF a IPS FSV), Palackého (FF), Masarykova (IVS) a Univerzita Pardubice (FES). Z absolventů pěti uplynulých ročníků se stávají lidé, kteří pozitivně proměňují své okolí a využívají získané dovednosti a kontakty.

177
Na zemi

Metodické materiály pro učitele a aktivity neziskové společnosti Na Zemi věnované globálnímu rozvojovému vzdělávání. Web nabízí ke stažení metodické materiály a širokou nabídku seminářů a workshopů pro žáky. Nabídka vychází z motta společnosti: „Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách.“

176
Člověk v tísni, o. p. s.

Příručka pro učitele je inspirací a návodem, jak u žáků probudit větší zájem o dění ve společnosti a především jak je vést k tomu, aby nebyli lhostejní k problémům svého okolí a v nejlepším případě se začali aktivně podílet na utváření občanské společnosti a na řešení problémů svou vlastní aktivitou v podobě týmového projektu.

176
Manipulátoři.cz

Publicistický projekt zaměřený na média, politický marketing, internetové hoaxy a konspirace. Web nabízí aktualizovanou databází hoaxů, odborné, studie, texty z oblasti historie, psychologie a marketingu. Praktickou součástí je Lexikon hesel a odkazů.

175
Vzdělávací institut Středočeského kraje

Projekt zaměřený na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ nabízí sady metodických materiálů.

175
Ministerstvo vnitra ČR

Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov.

175
PANT, z. s.

Soubor výstupů vzdělávacího projektu uložení na portálu Moderní dějiny. Zahrnuje studie historiků, metodické listy a sady pramenů. Sety jsou zaměřeny na téma Gulag, Židé ve 20. století, První republika, Dějiny světového filmu, Umění 20. století, Propaganda, Čeští Němci, atd.

174
Anne Frank House

Online nástroj lze využít v hodinách základů společenských věd, dějepisu či jazyků. Portál věnovaný otázkám rozmanitosti, rasismu, antisemitismu a diskriminace. Žáci se seznamují s příběhy svých vrstevníků jsou vedeni k formulaci svých názorů, postojů a rozhodování. Vzdělávací portál je kromě angličtiny dostupný také ve slovenštině.

173
EUTIS o. p. s.

„Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ představuje kombinaci setkání mládeže, jednodenních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference.

172
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podpory rovných příležitostí dětí a žáků se SVP. V rámci projektu učitelé vytvořili výukovou sadu zaměřenou na vyrovnání podmínek vzdělávání pro žáky s SVP.

170
Ekumenická akademie

Projekt vytvořil komplex dalšího vzdělávání pro podporu rozvoje občanské společnosti v České republice. Zlepšuje gramotnost veřejnosti v oblasti občanských kompetencí, rovných příležitostí, zapojování občanů v oblasti ochrany lidských práv, předcházení rasismu a xenofobii, sociálně-ekonomických a environmentálních dopadů jednání v lokálním i globálním měřítku.

170
Na zemi

Kompetence globálního občanství poskytují východiska vzdělavatelkám a vzdělavatelům, kteří chtějí podporovat mladé lidi v aktivním jednání ve prospěch důstojného a udržitelného života všech lidí na zemi.

169
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

V rámci projektu byl vytvořen inovativní program prevence rasismu a xenofobie. Vyzkoušen mezi žáky žáků 7. a 8. tříd ZŠ. Program posiluje kladné postoje směrem k tolerantní občanské multikulturní společnosti, snaží se změnit předsudky a negativní přístupy žáků.

169
Živá paměť, o.p. s.

Interaktivní webová platforma představuje výukovou pomůcku pro učitele dějepisu a společenských věd. Prostřednictvím vzpomínání pamětníků se věnuje především období druhé světové války, s tematickým zaměřením na nucenou a tzv. otrockou práci, s přesahem do poválečného období, především do roku 1968.

169
Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map reaguje na aktuálně probíhající koronavirovou epidemii (jaro-léto 2020) a kombinuje práci s mapou, demokratické rozhodování i aktivní pomoc druhým. MKC Praha ji nabízí zdarma pedagogům i jejich žákům.

166
Multikulturní centrum Praha

Evropský projekt Media for us usiluje o zvýšení povědomí evropské veřejnosti o migraci a migrantech. Mladí migranti ze třetích zemí vyškolení v mediálních dovednostech se vyjadřují k celospolečenským tématům. Projekt realizuje Multikulturní centrum Praha společně s partnery z dalších sedmi evropských zemí.

165
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Webová stránka učitelů, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd založili proto, aby nebyli pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v oboru dějí. Web nabízí různorodé výukové materiály, rozdělené do tematických kategorií.

162
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

Projekt zaměřený na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

161
Multikulturní centrum Praha

Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.

160
FSV Univerzity Karlovy

Portál nabízí lekce a materiály vhodné pro výuku mediální gramotnosti. Texty jsou výsledkem práce studentů FSV UK. Metodické a vzdělávací materiály, doplněné o pracovní listy, pokrývají různá témata jako např. dějiny médií, mediální obsah, vlastnictví médií, reklama, etika a média, internet atd.

160
Junák – český skaut

Časopis Skauting nabízí skautským vedoucím oporu a inspiraci pro rozvoj výchovy a vedení lidí. Vychází od roku 1919. Články jsou odborně recenzované a propojují myšlenky všech, kdo chtějí svými znalostmi a zkušenostmi proměňovat skauting a svět k lepšímu.